مدير امور مالی

مدير امور مالی

 

 

 

 

 

جناب آقای سعید ریسمانچی

 واحدهای ذیربط: اداره های اعتبارات و تلفیق و تنظیم حساب، دریافت و پرداخت ،حسابرسی و رسیدگی به اسناد، اموال، دایره صدور سند ،دایره صدور چک و امور بانکی ،دایره تدارکات و خرید

شرح وظایف : 

۱-نظارت ومراقبت بر حسن انجام کار واحدها

۲-نظارت در تهیه آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و طرح تصویبنامه های لازم

۳-اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی وارائه پیشنهادات لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۴-مسئول کلیه پرداختهاو تهیه صورتهای مالی بمنظور ارائه و پاسخگویی به مقامات ذیصلاح

۵-اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوط

۶-وصول اعتبارات دنشگاه

۷-تنظیم و نگهداری دفاتر مالی وپرداختهای دانشگاه

۸-مصرف اعتبارات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 
۹-تهیه و تنظیم گزارشات مالی دانشگاه به مقامات ذیصلاح

۱۰-حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه

۱۱-ورود وخروج کلیه اقلام و کنترل ریالی آن با توجه به دستور مقامات ذیصلاح در چهارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی ، کنترل حداقل موجودی انبار و اطمینان از صحت اجرای قوانین انبارداری  

اداره دریافت و پرداخت :خانم هاله پرتوی و خانم مریم مویدی

دایره صدور سند :آقای سعید موسوی

دایره صدور چک و امور بانکی : آقای مجتبی کریمی

دایره تدارکات و خرید : آقای عبدالناصر رضایی

اداره اموال : آقای بیژن حاتمی

اداره امور انبارها: آقای حسین کریمی

0