درباره معاونت

معاونت فرهنگی دانشگاه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه، از جمله امور فرهنگی اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.

0