صفحه اصلی

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ترقی، پویایی و اعتلای هر جامعه، جز در داشتن اعضایی سالم و کارآمد میسر نمی باشد؛ افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند لذا هدف اصلی راهنمايی و مشاوره، تسهيل رشد شخصی و روانی فرد به سمت يک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشيدن به آن است.

0