برنامه غذایی رستوران آزاد دانشگاه

برنامه غذایی و قیمت رستوران آزاد دانشگاه صنعتی شیراز از تاریخ  ۲۳/۰۳/۹۴الی۲۷/۰۳/۹۴

منو غیر ثابت (چرخشی)

منو ثابت (تکراری)

 نوع    

روز

چلو خورشت سبزی(۵.۵) +سبزی پلو(۱.۵)

زرشک پلو با مرغ (۶) + چلو ماهی (قزل۶.۸ ، شیر ۱۳) + چلو جوجه(۶.۵) + چلو کوبیده گوشت(۶)

غذای اصلی

 

شنبه

ترشی

ماست + نوشابه + دوغ + دلستر

دسر

چلو خورشت بادمجان (۵.۵) + چلو مرغ حیدرآبادی(۶) + کلم پلو شیرازی (۴)

زرشک پلو با مرغ (۶) + چلو ماهی (قزل۶.۸ ، شیر ۱۳) + چلو جوجه(۶.۵) + چلو کوبیده گوشت(۶)

غذای اصلی

 

یکشنبه

ترشی

ماست + نوشابه + دوغ + دلستر

دسر

چلو دال عدس (۵) + لوبیا پلو(۱.۵) +عدس پلو گوشت (۴)

 

زرشک پلو با مرغ (۶) + چلو ماهی (قزل۶.۸ ، شیر ۱۳) + چلو جوجه(۶.۵) + چلو کوبیده گوشت(۶)

غذای اصلی

 

دوشنبه

سوپ جو

ماست +  وشابه + دوغ + دلستر

دسر

چلو خورشت بامیه(۵.۵) + سبزی پلو(۱.۵)

زرشک پلو با مرغ (۶) + چلو ماهی (قزل۶.۸ ، شیر ۱۳) + چلو جوجه(۶.۵) + چلو کوبیده گوشت(۶)

غذای اصلی

 

سه شنبه

حلیم بادمجان  عدسی  

ماست + نوشابه + دوغ + دلستر

دسر

چلو خورشت قیمه(۵.۵) + ماکارونی (۴)

زرشک پلو با مرغ (۶) + چلو ماهی (قزل۶.۸ ، شیر ۱۳) + چلو جوجه(۶.۵) + چلو کوبیده گوشت(۶)

غذای اصلی

 

چهارشنبه

شله زرد  +  ماست خیار

ماست + نوشابه + دوغ + دلستر

دسر

 

0