معـــرفــی دانشـــکده

معـــرفــی دانشـــکده

معرفی دانشکده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز قدمت دیرینه‌ای دارد. این دانشکده که هسته اصلی و مرکزی دانشگاه در ابتدای تاسیس است  از سال ۱۳۸۳ در مجموعه دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شیراز قرار گرفته است. این دانشکده اکنون در سه گرایش الکترونیک، کنترل و مخابرات در مقطع کارشناسی و شش گرایش الکترونیک، قدرت (سیستم و انرژی، الکترونیک قدرت)، کنترل و مخابرات (میدان و سیستم) در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری در چهار گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات مشغول به تحصیل هستند. و اکنون دانشکده مهندسی برق به عنوان بزرگترین دانشکده دانشگاه صنعتی شیراز  با توانایی‌های موجود نقش به سزایی در پرورش نیروهای متخصص مهندسی برق در منطقه جنوب کشور دارد.