مدیران گروه ها

گروه الکترونیک: دکتر کورش حسنلی

user photo

مرتبه علمی: استادیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: hassanli@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


گروه کنترل: دکتر بهروز صفری‌نژادیان

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: safarinejad@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:


گروه قدرت: دکتر امیرحسین رجایی

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: a.rajaei@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:


گروه مخابرات: دکتر صادق صمدی

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: samadi@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: