گروه الکترونیک

دکتر فرزین امامی

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: emami@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر سمانه حامدی

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: hamedi@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر کورش حسنلی

مرتبه علمی: استادیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: hassanli@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر ساناز سالم

مرتبه علمی: استادیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: salem@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر محمدرضا صالحی

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: salehi@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر ابراهیم عبیری

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: abiri@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر زهیر کردرستمی

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: kordrostami@sutech.ac.ir

صفحه شخصی