اعضا هیات علمی گروه قدرت

دکتر جمشید آقایی

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: aghaei@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر  امیرحسین رجایی

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: a.rajaei@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر اکبر رهیده

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: rahide@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر عبداله کاوسی فرد

مرتبه علمی: دانشیارuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: kavousi@sutech.ac.ir

 صفحه شخصی


دکتر محسن گیتی زاده حقیقی

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: gitizadeh@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر محمد مردانه

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: mardaneh@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر طاهر نیکنام

مرتبه علمی: استادuser photo

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: niknam@sutech.ac.ir

صفحه شخصی