اعضای هیئت علمی گروه مخابرات

دکتر محسن اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: eslami@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر محمد صادق هل فروش

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: ms_helfroush@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر نجمه نزهت

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: nozhat@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر رضا محسنی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: mohseni@sutech.ac.ir

 صفحه شخصی


دکتر کامران کاظمی

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: kazemi@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر صادق صمدی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: samadi@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر احسان زارعیان جهرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: zareian@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر محمد جواد دهقانی

مرتبه علمی:استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: dehghani@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر حبیب اله دانیالی

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: daneyali@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر شاهرخ جم

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: zareian@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر راحله بصیری

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: r.basiri@sutech.ac.ir

صفحه شخصی