انتصاب کادر مدیریتی

آقای دکتر بهروز صفری نژادیان و سرکار خانم دکتر نجمه نزهت طی احکام جداگانه ای از سوی ریاست دانشگاه به ترتیب به عنوان رییس دانشکده مهندسی برق و معاون دانشکده مهندسی برق منصوب شدند.

همچنین از زحمات رییس و معاون سابق دانشکده، آقایان دکتر محمد مردانه و دکتر مختار شاصادقی تقدیر و تشکر به عمل آمد.