مدیریت و کارکنان مرکز کامپیوتر

سمت نام و نام خانوادگی وظایف تلفن داخلی
مدیریت مرکز کامپیوتر آقای سیامک خلیلی ریاست مرکز رایانه ۲۸۳۹
مسئول شبکه آقای سیامک خلیلی امور مربوط به شبکه ۲۸۳۹
کارشناس کامپیوتر آقای رضا یوسفی مسئول سایت- تعمیرات ۲۸۴۵
  آقای بهنام صحرایی   ۲۸۲۹
مسئول سایت آقای مهدی صمصامی مسئول سایت - ایمیل دانشگاه ۲۸۴۵
کارشناس کامپیوتر خانم نگار بلاغی اینالو مسئول اتوماسیون اداری - وب سایت دانشگاه ۲۸۳۱
کارشناس کامپیوتر آقای محمد امین قاسم پور ۲۸۳۱
0