پرسش های متداول

۱-آیا عبارت پردیس دانشگاهی در مدرک فارغ التحصیلان این واحد درج میگردد؟

پاسخ: بله .

۲-آیا شهریه مربوط به تمامی ترمها در ابتدای ترم باید پرداخت گردد؟

پاسخ: تنها هزینه ترم یک می بایست بطور کامل در زمان انتخاب واحد پرداخت گردد. از ترم دو به بعد هزینه هر ترم در سه قسط و در طول همان ترم اخذ میگردد.

۳-اساتید پردیس دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شیراز متفاوت هستند؟

پاسخ: خیر.

۴- مکان برگزاری دانشجویان پردیس و دانشجویان دوره روزانه متفاوت است؟

پاسخ:در صورتی که تعداد دانشجویان پردیس در گروههای درسی این واحد به حد نصاب نرسند، دانشجویان این واحد با دانشجویان روزانه در کلاسهای درسی روزانه حضور خواهند داشت و در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان، کلاسها در واحد پردیس برگزار می گردند.

0