مديريت گروه ها

 

جناب آقاي دكتر ابراهیم عبیری

مدير گروه مهندسي برق/الكترونيك

صفحه خانگي

جناب آقاي دكتر محسن اسلامي

مدير گروه مهندسي برق/مخابرات

صفحه خانگي

جناب آقاي دكتر محمد مردانه

مدير گروه مهندسي برق/قدرت

صفحه خانگي

جناب آقای دكتر بهروز صفری نژادیان

مدیر کروه مهندسی برق/ کنترل

صفحه خانگي

جناب آقاي دكتر  سيد محمد بينش

مدير گروه عمران/ زلزله

صفحه خانگي

جناب آقاي  دكتر جعفر جوانمردي

مدير گروه مهندسي شيمي/گاز

صفحه خانگي

جناب آقاي  دكتر عبدالرضا نكوئي

مدير گروه  شيمي صفحه خانگي

جناب آقاي  دكتر عليرضا ستوده

مدير گروه مكانيك صفحه خانگي
جناب آقای دكتر سيد رئوف خيامي

مدير گروه فناوري اطلاعات/شبكه

صفحه خانگي

جناب آقای دکترمصطفی خرمی زاده مدیر گروه ریاضی کاربردی/تحقیق در

صفحه خانگي

جناب آقای دکتر فرهاد شهریاری مدیر گروه مهندسی مواد

صفحه خانگي

 

 

 

0