گزارش مسابقات دو و ميداني دانشگاه هاي منطقه ۵ كشور

تيم دو و ميداني دانشگاه صنعتي شيراز متشكل از چهار ورزشكار به نام هاي محمدرضا اكبري، عليرضا بهدوست، حسين جعفري و علي عبدي نژاد به مربيگري آقاي محمدرضا سلطاني دشت بزرگ و به سرپرستي آقاي غلامرضا محمديان در مسابقات دو و ميداني منطقه ۵ كشور به ميزباني دانشگاه شيراز شركت نمود.

اين مسابقات با حضوردانشگاه هاي سيستان و بلوچستان، جهرم، فسا، شيراز و صنعتي شيراز از تاريخ ۹۲/۱۱/۲۶لغايت۹۲/۱۱/۲۹در ورزشگاه حافظيه شيرازبرگزار گرديد كه با تلاش اين تيم نتايج ذيل حاصل گرديد:

آقاي محمدرضا اكبري، مقام دوم در دوي ۱۱۰ متر با مانع

آقاي محمدرضا اكبري، مقام سوم در دوي ۴۰۰ متر نهايي

مقام دوم تيمي در دوي ۴۰۰×۴ متر امدادي