معرفی

دفتر ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی مسئولیت ساماندهی و نظارت بر روند بررسی پرونده های ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را بعهده دارد. این دفتر در حقیقت کانون هماهنگ سازی بررسی پرونده های ارتقاء در دانشگاه است و نقش دبیرخانه واحد برای کمیته های منتخب دانشکده ها را بعهده دارد. بعلاوه هماهنگ کننده ارتباط کمیته های منتخب با کمیسیون های تخصصی مربوطه و کمیسیون های تخصصی با هیات ممیزه است.

 

مسئول امور ارتقای اعضای هیات علمی: دکتر حبیب اله دانیالی، تلفن داخلی: ۲۷۹۰

کارشناس امور ارتقاء: خانم مهتاب برازجانی، تلفن داخلی: ۲۸۳۳

آدرس دفتر:  ساختمان مدیریت، طبقه سوم، دفتر ارتقاء

0