اسامی مدیران واحدها

ریاست دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

دکتر رضا خلیفه

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

معاونت اداری و مالی

دکتر محمد رفیع خوارزمی

شماره تماس:۳۷۲۶۴۱۰۶

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر فرزین امامی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۰۰

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

دکتر اسماعیل حسام الدینی

شماره تماس:۳۷۳۵۴۵۱۹

مدیریت پژوهش و فناوری دکتر جعفر روزگار شماره تماس:۳۷۲۶۹۲۹۱

مدیر امور طرحهای عمرانی

دکتر عبدالحسین بغلانی

شماره تماس:۳۷۳۵۴۵۲۵

مدیریت طرح و برنامه

مهندس سعید بختیاری

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱

رئیس کتابخانه مرکزی دکتر هومان شکراللهی  

مدیریت امور مالی

آقای سعید ریسمانچی

شماره تماس:۳۷۲۷۹۴۴۲۳

مدیرامور اداری

آقای ایوب طاهری

شماره تماس:۳۷۲۶۴۱۰۶

مدیر امور دانشجویی

مهندس محمدرضا سرور

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۹

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر اکبر رهیده  

رئیس اداره امور عمومی

مهندس محمدرضا محمدیانفر

شماره تماس:۳۷۳۵۴۵۲۴