ارتقاء جناب آقاي دكتر فخارزاده به مرتبه علمي استادي

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقاي دکتر عليرضا فخارزاده عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. ایشان که در حال حاظر معاونت بنيادنخبگان استان فارس را بر عهده دارند، دارای ۳۰مقاله علمی پژوهشی و ۲۰ مقاله ISI می باشند. همچنين ۲ كتاب در دست تايپ و ۱ كتاب در دست تأليف دارند.