همکاری بین المللی با حمایت DAAD

دانشگاه صنعتی شیراز با همکاری دانشگاه فورتوانگن آلمان و با حمایت مالی موسسه تبادل اکادمیک آلمان DAAD دومین گردهمایی برنامه مشترک "ارتباط صنعت و دانشگاه" را که از دو سال پیش آغاز شده، برگزار نمود. در این همایش یک هفته ای از واحدهای صنعتی مانند فراورده های غذایی ب آ، کمربند اخشان، کولر هوایی آبان و فولاد مبارکه بازدید به عمل آمد. این گردهمایی در هفته دوم آذر ماه سال جاری ۱۳۹۵ و با حضور گروهی از دانشجویان و کارمندان دانشگاه آلمانی فورتوانگن و به میزبانی دانشگاه صعتی شیراز و با سرپرستی دکتر علیرضامختار از گروه مهندسی صنایع برگزار شد.