حضور مدير كل دفتر امور شهري استانداري فارس در دانشگاه صنعتي شيراز

مدير كل دفتر امور شهري استانداري فارس و مدير عامل سازمان همياري شهرداري­هاي فارس به همراه تعدادي از معاونين و كارشناسان خود از دانشگاه صنعتي شيراز بازديد نمودند.

در اين ديدار كه با حضور مدير طرح و برنامه دانشگاه صنعتي شيراز و به منظور آشنايي با روند برگزاري آزمون استخدامي شهرداري­هاي جديدالتأسيس فارس در روز چهارشنبه ۹۳/۶/۲۰ صورت گرفت،‌ علاوه بر بررسي روند اجرايي آزمون مذكور، راه­هاي همكاري بيشتر دانشگاه صنعتي شيراز با دفتر امور شهري استانداري فارس نظير همكاري در توسعه شهري، برنامه جامع شهرداري­هاي فارس و برگزاري دوره­هاي آموزشي مرتبط و قابل استفاده شوراها و شهرداري­ها نيز مورد بحث قرار گرفت.