فصل رویش ۹۳ برگزار شد

اردو و کارگاه فرهنگی – آموزشی فصل رویش ۹۳ در تاریخ سوم و چهام مهرماه برگزار گردید. در این کارگاه که در اردوگاه شهید دستغیب باجگاه برای دانشجویان کارشناسی جدیدالورود دانشگاه صنعتی شیراز جریان داشت، دانشجویان چهار کارگاه " قوانین آموزشی"، " قوانین انضباطی" ، " مشاوره و مدیریت استرس" و " اخلاق دانشجویی" را زیر نظر اساتید مجرب گذراندند.همچنین برنامه های ورزشی و مسابقاتی در حاشیه کارگاه برگزار شد.

در دو روز برنامه کارگاه ریاست محترم دانشگاه و معاونان محترم دانشجویی و فرهنگی و همچنین آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از اردوگاه بازدید و با دانشجویان در محیطی صمیمی به گفتگو پرداختند.

به دانشجویان شرکت کننده علاوه بر بسته فرهنگی گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.