محفل قرآني در دانشگاه صنعتي شيراز

همزمان با شروع سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در شهر مقدس شيراز، دانشگاه صنعتي شيراز ميزبان يكي از قاريان بين­المللي و برگزاري محفل انس با قرآن در مصلي اميرالمومنين دانشگاه بود.

در اين برنامه روحاني كه با استقبال دانشجويان، اساتيد و كارمندان دانشگاه، پس از نماز ظهر و عصر برگزار گرديد، قاري بين­المللي و نفر اول مسابقات سراسري قرآن كريم سال ۹۰ آقاي عباس هاشمي حضار را با نواي خوش قرآن به فيض رسانيدند.

لازم به ذكر است صداي ضبط شده اين قرائت و اجراي مجري برنامه از شبكه راديويي قرآن پخش خواهد شد.

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآني كه اندر سينه داري