راه اندازی مجله علمی پژوهشی((CMOST ))

راه اندازی مجله علمی پژوهشی((CMOST ))

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جم، آقای دکتر فخارزاده عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پایه به سر دبیری مجله علمی پژوهشی :

((Computational methods and optimization in science and technology ))

منصوب گردیدند. به نقل از سردبیر این مجله جناب آقای دکتر فخارزاده این مجله کاملاً علمی بوده و مقالات علمی که با نظر هیأت تحریریه مرتبط با اهداف باشد صلاحیت علمی و جدید بودن آنها پس از داوری به تأیید هیأت تحریر برسد چاپ خواهد شد، زبان این مجله به صورت کاملا انگلیسی خواهد بود و برنامه ریزی ما در جهتی خواهد بود که بتوان استانداردهای وزارت علوم برای نشریات علمی و پژوهشی و ISC  و ISI را کسب نماید ودر حال حاضر تا حدودی بر روی سایت مجله کار شده است و امید است که بزودی بتوان از این سایت بهروه برداری کرد.