نتایج آزمون استخدامی کارشناس کامپیوتر

نتایج آزمون استخدامی کارشناس کامپیوتر مشخص گردید.

کسانیکه حد نصاب امتیاز کتبی را کسب نموده باشند دعوت به مصاحبه می شوند.

زمان انجام مصاحبه از طریق تلفن به داوطلبان اعلام خواهد شد.

                      مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شیراز

0