مناقصه دانشکده عمران و محیط زیست

اسناد مناقصه پروژه دانشکده عمران و محیط زیست

آنالیز و ۶۵% آیتمها

بخشنامه رعایت ضوابط فنی حقوقی و قراردادی

برآورد

برآورد بهنگام

پیمان سرجمع

ساختارشکست

شرایط عمومی پیمان

لیست مصالح

متراژ زیربنا

سایت پلان ۱ دانشکده عمران

سایت پلان ۲ دانشکده عمران

خلاصه مالی رشته های تاسیسات الکتریکی

خلاصه مالی فهرست بهای رشته تاسیسات الکتریکی

خلاصه مالی کل تاسیسات الکتریکی

دفترچه فهرست مقادیر تاسیسات الکتریکی

نقشه ها

معماری

سازه

تاسیسات

۰۰.xps

۰۰.xps

الکتریکی

مکانیکی

۱.xps

۱.xps

۱.xps

۰۰.xps

۲.xps

۲.xps

۲.xps

۱.xps

۳.xps

۳.xps

۳.xps

۲.xps

۴.xps

۴.xps

۴.xps

۳.xps

۵.xps

۵.xps

۵.xps

۴.xps

۶.xps

۶.xps

۶.xps

۵.xps

۷.xps

۷.xps

۷.xps

۶.xps

۸.xps

۸.xps

۸.xps

۷.xps

۹.xps

۹.xps

۹.xps

۸.xps

۱۰.xps

۱۰.xps

۱۰.xps

۹.xps

۱۱.xps

۱۱.xps

۱۱.xps

۱۰.xps

۱۲.xps

۱۲.xps

۱۲.xps

۱۱.xps

۱۳.xps

۱۳.xps

۱۳.xps

۱۲.xps

۱۴.xps

۱۴.xps

۱۴.xps

۱۳.xps

۱۵.xps

۱۵.xps

۱۵.xps

۱۴.xps

۱۶.xps

۱۶.xps

۱۶.xps

۱۵.xps

۱۷.xps

۱۷.xps

۱۷.xps

۱۶.xps

۱۸.xps

۱۸.xps

۱۸.xps

۱۷.xps

۱۹.xps

۱۹.xps

۱۹.xps

۱۸.xps

۲۰.xps

۲۰.xps

۲۰.xps

۱۹.xps

۲۱.xps

۲۱.xps

۲۱.xps

۲۰.xps

۲۲.xps

۲۲.xps

۲۲.xps

۲۱.xps

۲۳.xps

۲۳.xps

۲۳.xps

۲۲.xps

۲۴.xps

۲۴.xps

۲۴.xps

۲۳.xps

۲۵.xps

۲۵.xps

۲۵.xps

۲۴.xps

۲۶.xps

۲۶.xps

۲۶.xps

۲۵.xps

۲۷.xps

۲۷.xps

۲۷.xps

۲۶.xps

۲۸.dwfx

۲۸.xps

۲۸.xps

۲۷.xps

۲۹.xps

۲۹.xps

۲۹.xps

۲۸.xps

۳۰.xps

۳۰.xps

۳۰.xps

۲۹.dwfx

۳۱.xps

۳۱.xps

۳۱.xps

۳۰.dwfx

۳۲.xps

۳۲.xps

۳۲.xps

۳۱.dwfx

۳۳.xps

۳۳.xps

۳۳.xps

۳۲.dwfx

۳۴.xps

۳۴.xps

۳۴.xps

۳۳.xps

۳۵.xps

۳۵.xps

۳۵.xps

۳۴.xps

۳۶.xps

۳۶.xps

۳۶.xps

۳۵.xps

۳۷.xps

۳۷.xps

۳۷.xps

۳۶.xps

۳۸.xps

۳۸.xps

۳۸.xps

۳۷.xps

۳۹.xps

۳۹.xps

۳۹.xps

۳۸.xps

۴۰.xps

۴۰.xps

۴۰.xps

۳۹.xps

۴۱.xps

۴۱.xps

۴۱.xps

۴۰.xps

۴۲.xps

۴۲.xps

۴۲.xps

۴۱.xps

۴۳.xps

۴۳.xps

۴۳.xps

۴۲.xps

۴۴.xps

۴۴.xps

۴۴.xps

۴۳.xps

۴۵.xps

۴۵.xps

۴۵.xps

۴۴.xps

۴۶.xps

۴۶.xps

۴۶.xps

۴۵.xps

۴۷.xps

۴۷.xps

۴۷.xps

۴۶.xps

 

۴۸.xps

۴۸.xps

۴۷.xps

 

۴۹.xps

۴۹.xps

۴۸.xps

 

۵۰.xps

۵۰.xps

۴۹.xps

 

۵۱.xps

۵۱.xps

 

 

۵۲.xps

۵۲.xps

 

 

۵۳.xps

۵۳.xps

 

 

۵۴.xps

۵۴.xps

 

 

۵۵.xps

۵۵.xps

 

 

۵۶.xps

۵۶.xps

 

 

۵۷.xps

۵۷.xps

 

 

۵۸.xps

۵۸.xps

 

 

۵۹.xps

۵۹.xps

 

 

۶۰.xps

۶۰.xps

 

 

۶۱.xps

۶۱.xps

 

 

۶۲.xps

۶۲.xps

 

 

۶۳.xps

panel.pdf

 

 

۶۴.xps

لیست نقشه برق.pdf

 

 

۶۵.xps

 

 

 

۶۶.xps

 

 

 

۶۷.xps

 

 

 

۶۸.xps

 

 

 

۶۹.xps

 

 

 

 

0