دو نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه صنعتی شیراز ، در زمره يک درصد برتر دانشمندان جهان

دو نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه صنعتی شیراز شامل: آقایان دکتر طاهر نیکنام و دکتر جمشید آقایی ( هر دو از دانشکده مهندسی برق و الکترونیک) ، در زمره يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.

گفتنی است که نخبگان ۱% برتر دنيا، ۱۴% از کل علم دنيا را توليد می کنند و همين گروه ۲۴% از کل استنادهای دنيا را دريافت می‌کنند. پايگاه طلايه داران علم آی.اس.آی فهرست دانشمندان ۱% برتر دنيا را فراهم آورده است.

ميزان در انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به آن‌ها از طرف ساير پژوهشگران است. بر همين اساس پژوهشگرانی که توانسته اند براساس تحقيقات خود به بالاترين سطح اعتبار بين المللی دست يابند در دسته دانشمندان۱% و ۲۰% برتر دنيا قرار می گيرند. آی.اس.آی نويسندگان را برحسب دامنه فعاليت علمی شان در رشته‌های موضوعی ۲۲ گانه قرار می‌دهد و به اين منظور تنها فعاليت نويسندگان در ده سال اخير در محاسبات لحاظ می‌گردد. نويسندگان در هر رشته بر حسب تعداد استنادهايی که دريافت کرده‌اند مرتب سازی و سپس ۱% برتر نويسندگان به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند .

دکتر طاهر نیکنام عضوهیأت علمی گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز و دارای مرتبه علمی استاد می باشند وآقای دکتر جمشید آقایی نیز عضو همان گروه و در مرتبه دانشیاری اند که هر دونفر عضو جوان هیأت علمی دانشگاه در سالهای اخیر افتخارات علمی قابل توجهی در حوزه های پژوهشی کسب نموده اند.

 

 

 

0