نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات