انتصاب دکتر صالحی به معاونت اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر محمد رضا صالحی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق به معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری و نیز سرپرستی معاونت اداری و مالی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منصوب شدند.

دکتر صالحی که دارای مرتبه علمی استادی در گروه الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز می باشند پیش از این مدیریت گروه الکترونیک را عهده دار بودند.

آقای دکتر صالحی تا کنون مسئوایت های اجرایی متعددی را در دانشگاه های شیراز و صنعتی شیراز برعهده داشته اند که از آن جمله عبارتند از:

معاونت اداری مالی ، معاونت دانشجویی و مدیریت  پژوهش ، فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز  و ریاست گروه کنترل و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده صنعت الکترونیک  دانشگاه شیراز.

رئیس دانشگاه نیز طی نامه ای از خدمات شایسته ایشان در زمان تصدی مسئولیت اخیر در گروه الکترونیک دانشکده برق تشکر و قدردانی نمودند.

گفتنی است با توجه به این انتصاب ، ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر ابراهیم عبیری (دانشیار گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق) را به مدیریت گروه الکترونیک منصوب نمودند.

دکتر عبیری پیش از این نیز در سمت های اجرایی دانشگاه نظیر مدیریت گروه الکترونیک، ریاست پردیس بین الملل دانشگاه و مسئولیت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فعالیت داشته اند.