" نظرخواهي از دانشجويان درباره اعضاي هيات علمي"

در نيمسال جاري دربازه زماني ۱۹/۹/۱۳۹۴ الي ۱۶/۱۰/۱۳۹۴  از طريق سيستم گلستان تمام وقت انجام مي­گيرد. شركت در اين نظر خواهي براي كليه دانشجویان  الزامي است.

        در صورت عدم شرکت در فرایند ارزشیابی، دانشجویان محترم نمی­توانند نمرات دروس خود را در سیستم گلستان مشاهده نمایند و همچنین انتخاب واحد آنها در نمیسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با یک روز تاخیر زمان بندی می شود.

 

با تشکر

معاونت آموزشی دانشگاه

0