قوانین آموزشی

آيين نامه و مقررات آموزشی مقطع کارشناسی ورودی ۹۰ به قبل

آيين نامه و مقررات آموزشی كليه مقاطع ( مقطع کارشناسی ورودی ۹۱ و ۹۲ )

آيين نامه و مقررات آموزشی كليه مقاطع ( مقطع کارشناسی ورودی ۹۳ به بعد )

جدول خلاصه آیین نامه کلیه مقاطع