انتصاب دکتر امامی به سرپرستی پردیس بین المللی دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه طی ابلاغی، آقای دکتر فرزین امامی را با حفظ سمتِ معاونت آموزشی به سرپرستی پردیس بین الملل دانشگاه منصوب نمودند.

 تا قبل از این، آقای دکتر ابراهیم عبیری ریاست پردیس بین الملل دانشگاه را به عهده داشتند که با توجه به استعفای ایشان ، این انتصاب صورت گرفت.

0