اعضاء هیئت علمی

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

| الف | ب | پ | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ک | گ | ل | م | ن | و |ه |

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده داخلی ایمیل
الف
دکتر مرضيه احمد زاده استاديار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۹ ahmadzadeh@sutech.ac.ir
دکتر محسن اسلامی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۵ meslami@sutech.ac.ir
دکتر جمشید آقائی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۵۹ aghaei@sutech.ac.ir
دکتر محمود اقتصادی فرد استادیار مهندسی صنایع ۲۶۳۸ eghtesadifard@sutech.ac.ir
دکتر رضا اکبری دانشیار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۲۳ rakbari@cse.shirau.ac.ir
دکتر فرزین امامی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۳-۲۵۵۳ emami@sutech.ac.ir
دکتر امیر امیدوار دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۸۹ omidvar@sutech.ac.ir
دکتر رسول امینی دانشیار  مهندسی مواد ۲۷۱۶ amini@sutech.ac.ir
ب     بالای صفحه
دکتر عبدالحسین بغلانی دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۲ baghlani@sutech.ac.ir
دکتر سمیه بهروز دانشیار  شیمی ۲۶۸۱ behrouz@sutech.ac.ir
دکتر امید بوشهریان دانشیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۹۱ busherian@sutech.ac.ir
دکتر طاهره بینازاده دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۹۴ binazadeh@sutech.ac.ir
دکتر سید محمد بینش دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۳ binesh@sutech.ac.ir
دکتر راحله بصیری استاديار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۶ r.basiri@sutech.ac.ir
دکتر مهدی بهادران استادیار فیزیک ۲۶۷۸ bahadoran@sutech.ac.ir
پ    
دکتر حسن پاکارزاده دزفولی نژاد دانشیار فیزیک ۲۷۳۴-۲۷۵۵ pakarzadeh@sutech.ac.ir
دکتر پیام پرواسی استادیار مهندسی شیمی ۲۷۳۱ parvasi@sutech.ac.ir
ت    
دکتر امیر حسین تقوایی استادیار مهندسی مواد ۲۸۸۳ taghvaei@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا توکل پور صالح دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۳۸ Tavakolpour@sutech.ac.ir
ج   بالای صفحه
دکتر صدیقه جاهدی دانشیار ریاضی ۲۶۹۳ jahedi@sutech.ac.ir
دکتر رضا جاویدان دانشیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۶ javidan@sutech.ac.ir
دکتر شاهرخ جم دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۴۹ jam@sutech.ac.ir
دکتر محسن جهانمیری دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۳ jahanmiri@sutech.ac.ir
دکتر جعفر جوانمردی استاد مهندسی شیمی ۲۶۳۹ javanmardi@sutech.ac.ir
دکتر علی جوهری دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۶ johari@sutech.ac.ir
دکتر سید محمد جوکار استادیار مهندسی شیمی ۲۷۳۱  
ح    
دکتر محسن حاتمی دانشیار فیزیک ۲۷۵۷ hatami@sutech.ac.ir
مهندس عبدالمحمد حاجی زاده مربی مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۰ hajizade@sutech.ac.ir
دکتر محمود حاجی شعبانی استاديار ریاضی ۲۹۰۱ shaabani@sutech.ac.ir
دکتر اسماعیل حسام الدینی استاد ریاضی ۲۶۳۵ hasamedini@sutech.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی دانشیار فیزیک ۲۹۰۷ hosseini@sutech.acir
دکتر جواد حقیقت دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۸۸ haghighat@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر حکمت زاده دانشیار مهندسی عمران ۲۹۱۵ hekmatzadeh@sutech.ac.ir
دکتر کوروش حسنلی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۵۷ hassanli@sutech.ac.ir
دکتر سمانه حامدی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۵ hamedi@sutech.ac.ir
خ   بالای صفحه
دکتر مسعود خراتی کوپائی دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۳ kharati@sutech.ac.ir
دکتر سید مصطفی خرمی زاده استادیار ریاضی ۲۶۳۷ mkhorramizadh@sutech.ac.ir
دکتر رضا خلیفه دانشیار شیمی ۲۷۵۶ khalifeh@sutech.ac.ir
دکترسید رئوف خیامی استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۲ khayami@sutech.ac.ir
د    
دکترحبیب اله دانیالی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۰ danyali@sutech.ac.ir
دکترسید مهدی دهقان بنارکی دانشیار مهندسی عمران ۲۹۱۴ smdehghan@sutech.ac.ir
دکترمحمد جواد دهقانی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۶۴ dehgani@sutech.ac.ir
ر    
دکتر امیر حسین رجائی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۴ rajaei@sutech.ac.ir
دکتر حسین رهنما استادیار مهندسی عمران ۲۸۶۱ rahnema@sutech.ac.ir
دکتر اکبر رهیده دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۲ rahide@sutech.ac.ir
دکتر جعفر روزگار دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۵۹ rouzegar@sutech.ac.ir
دکتر محمد صادق رضایی استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۲۳ rezaei@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر روستا دانشیار مهندسی شیمی ۲۶۴۰ Aa.Roosta@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا روستا استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۷ roosta@sutech.ac.ir
ز   بالای صفحه
دکتر جعفر زارعی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۵۱ zarei@sutech.ac.ir
دکتر احسان زارعیان جهرمی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۸ zarian@sutech.ac.ir
دکتر ناعمه زرین پور استادیار مهندسی صنایع ۲۸۸۸ zarrinpoor@sutech.ac.ir
س    
دکتر فاطمه سبزی سروستانی دانشیار مهندسی شیمی ۲۶۴۵ f.sabzi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا ستوده استاد مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۹۰ setoodeh@sutech.ac.ir
دکتر محمد نوید سلطانی راد استاد شیمی ۲۷۵۴ soltani@sutech.ac.ir
ش  
دکتر مختار شاصادقی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۹۶ shasadeghi@sutech.ac.ir
دکتر محمد حسین شفیعی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۴۵ shafiei@sutech.ac.ir
دکتر هومان شکراللهی استاد مهندسی مواد ۲۶۴۸ shokrollahi@sutech.ac.ir
دکتر پیروز شمسی نژاد استادیار مهندسی فناوری اطلاعات ۲۸۰۸ shamsinejad@sutech.ac.ir
دکتر فرهاد شهریاری نوگورانی دانشیار مهندسی مواد ۲۶۹۰ shahriari@sutech.ac.ir
ص  
دکتر محمدرضا صالحی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۵ salehi@sutech.ac.ir
دکتر بهروز صفری نژادیان استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۴ safarinejad@sutech.ac.ir
دکتر صادق صمدی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۴ samadi@sutech.ac.ir
ط  
دکتر محمدرضا طلاقت استادیار مهندسی شیمی ۲۶۹۲ talaghat@sutech.ac.ir
دکتر پیلتن طباطبایی استادیار مهندسی عمران ۲۸۰۷ piltan@sutech.ac.ir
دکتر آمنه طالعی استادیار ریاضی ۲۹۱۰ a.taleei@sutech.ac.ir
ع   بالای صفحه
دکتر ابراهیم عبیری جهرمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۹ abiri@sutech.ac.ir
دکتر سید حسن عصائی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۵ hasay@sutech.ac.ir
دکتر محمد مهدی علویان مهر استاد شیمی ۲۶۰۱ alavianmehr@sutech.ac.ir
دکتر اسماعیل علی نژاد استادیار مهندسی صنایع ۲۶۹۸ Alinezhad@sutech.ac.ir
دکتر مرتضی علیزاده دانشیار مهندسی مواد ۲۶۵۸ alizadeh@sutech.ac.ir
دکتر فرزاد علوی استادیار مهندسی شیمی ۲۵۸۹ alavi@sutech.ac.ir
ف  
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی استاد ریاضی ۲۶۳۳ a_fakharzadeh@sutech.ac.ir
مهندس محمد علی فقیهی مربی شیمی ۲۸۵۹ faghihi@sutech.ac.ir
ک  
دکتر کامران کاظمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۲ kazemi@sutech.ac.ir
دکتر مرتضی کاظمی استادیار مهندسی صنایع ۲۸۴۴ kaazemi@sutech.ac.ir
دکتر زهیر کردرستمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۳ kordrostami@sutech.ac.ir
دکتر محمدجواد کریمی دانشیار فیزیک ۲۸۵۸ karimi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا کشاورز مسلمان شیرازی استاد فیزیک ۲۹۰۹ kashavarz@sutech.ac.ir
دکتر منیژه کشتگری استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۷ kashtgari@sutech.ac.ir
دکتر عرفان کدیور دانشیار فیزیک ۲۶۴۱ erfan.kadivar@sutech.ac.ir
دکتر عبداله کاوسی فرد استادیار   ۲۹۰۴ kavousi[@]‎‎sutech.ac.ir
گ  
دکتر محسن گیتی زاده حقیقی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۳ gitizadeh@sutech.ac.ir
ل   بالای صفحه
دکترعلی لشکری دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۵ lashkari@sutech.ac.ir
دکتر امیر لطف آور دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۹۱۲ lotfavar@sutech.ac.ir
م  
دکتر رضا محسنی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۸ mohseni@sutech.ac.ir
دکتر دلارا محمد آقائی استادیار شیمی فیزیک ۲۶۳۶ d_aghaie@sutech.ac.ir
دکتر محمد مردانه دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۱ mardaneh@sutech.ac.ir
دکتر علی مشرقی دانشیار مهندسی مواد ۲۶۱۶ mashreghi@sutech.ac.ir
دکتر حمیدرضا ملکی سروستانی استاد ریاضی ۲۶۳۴ maleki@sutech.ac.ir
دکتر محمد جواد مهدی پور دانشیار ریاضی ۲۶۱۵ mehdipour@sutech.ac.ir
دکتر رضا مهریار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۰ mehryar@sutech.ac.ir
ن  
دکتر محمد امیر نجفقلی پور حقیقی دانشیار مهندسی عمران ۲۸۵۶ najafgholipour@sutech.ac.ir
دکتر نجمه نزهت دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۹۵ nozhat@sutech.ac.ir
دکتر عبدالرضا نکوئی دانشیار شیمی ۲۷۲۵ nekoei@sutech.ac.ir
دکتر مجید نیری پور استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۳۳ Nayeri@sutech.ac.ir
دکتر امیر حسین نیک سرشت دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۷ nikser@sutech.ac.ir
دکتر طاهر نیکنام استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۳ niknam@sutech.ac.ir
و        
         
ه   بالای صفحه
دکتر محمد علی هادیان فرد دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۴ hadianfard@sutech.ac.ir
دکتر بهنام هاشمی استادیار ریاضی ۲۶۵۵ hashemi@sutech.ac.ir
دکتر محمد صادق هل فروش دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۸۳ ms_helfroush@sutech.ac.ir
دکتر غلامرضا هنرآسا استادیار فیزیک ۲۵۳۶ honarasa@sutech.ac.ir