اعضاء هیئت علمی

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

 

 

آ
نام خانوادگی   نام سمت شماره داخلی
آقائی   جمشید هیات علمی دانشکده برق ۲۶۵۹
امامی   فرزین هیات علمی دانشکده برق ۲۸۴۶-۲۶۶۳
اقتصادی فرد   محمود هیات علمی دانشکده صنایع  
احمدزاده   مرضیه هیات علمی دانشکده IT ۲۸۰۹
امینی   رسول هیات علمی دانشکده مواد ۲۷۱۶
اسلامی   محسن هیات علمی دانشکده برق ۲۹۰۲
امیدوار   امیر هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۸۹
اکبری   رضا هیات علمی دانشکده IT  ۲۶۶۱
اسماعیلی فرد   رسول هیات علمی دانشکده IT ۲۶۰۴
ب
بینش   سیدمحمد هیات علمی دانشکده عمران     ۲۸۹۳ - ۲۸۶۲ 
بوشهریان   امید هیات علمی دانشکده IT ۲۸۹۱
بغلانی   عبدالحسین هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۹۲
بینازاده   طاهره هیات علمی دانشکده برق ۲۵۹۴
بهروز   سمیه هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۸۱
باوی   امید هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۵۶۹
بصیری   راحله هیات علمی دانشکده برق ۲۷۷۶
پ
پاکارزاده   حسن هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۷۳۴-۲۷۰۴
پرواسی   پیام هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۷۳۱
ت
توکل پورصالح   علیرضا هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۳۸
تقوایی   امیرحسین هیات علمی دانشکده مواد ۲۸۸۳
ج
جاهدی   صدیقه هیات علمی دانشکده علوم پایه  ۲۶۹۳
جم   شاهرخ هیات علمی دانشکده برق ۲۶۴۹
جوانمردی   جعفر هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۶۳۹
جوهري   علی هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۹۶
جهانمیری   محسن هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۱۳
جاویدان   رضا هیات علمی دانشکده IT ۲۸۱۶
ح
حاجی شعبانی   محمود هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۹۰۱
حسنلی   کورش هیات علمی دانشکده برق  
حسام الدینی   اسماعیل هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۵
حکمت زاده   علی اکبر هیات علمی دانشکده مهندسی عمران ۲۹۱۵
حاتمی   محسن هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۷۵۷
حقیقت   جواد هیات علمی دانشکده برق ۲۵۸۸
حسینی   سید مهدی هیات علمی دانشکده علوم ۲۹۰۷
حیدری   محمد حسین هیات علمی دانشکده علوم  
حامدی   سمانه هیات علمی دانشکده برق  
خ
خلیفه   رضا معاون اداری و مالی ۲۷۵۶-۲۶۰۳
خراتی کوپائی   مسعود هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۶۳
خیّامی   سید رئوف هیات علمی دانشکده IT ۲۸۱۲
خرّمی زاده   سید مصطفی هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۷
د
دهقانی   محمدجواد هیات علمی دانشکده برق ۲۸۶۴-۲۷۷۹
دانیالی   حبیب الله هیات علمی دانشکده برق ۲۷۹۰
ده بزرگی   حمید رضا مسئول دفتر دانشکده برق ۲۶۲۰
دهقان بنادکی   سید مهدی هیات علمی دانشکده مهندسی عمران ۲۹۱۴
ر
رهنما   حسین هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۶۱
روستا   علیرضا هیات علمی دانشکده برق ۲۶۶۷
رهیده   اکبر هیات علمی دانشکده برق ۲۸۴۶-۲۸۱۹
روستا   علی اکبر هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۶۴۰
روزگار   سید جعفر هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۵۹-۲۸۴۳
رجائی   امیرحسین هیات علمی دانشکده برق  
ز
زارعیان   احسان هیات علمی دانشکده برق ۲۶۶۸
زارعی    جعفر هیات علمی دانشکده برق ۲۶۴۶
زرین پور   ناعمه هیات علمی دانشکده صنایع ۲۸۸۷
س
سبزی سروستانی   فاطمه هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۶۴۵
سروری   محسن هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۷۲۹
سلطانی راد   محمد نوید هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۷۵۴
ستوده   علیرضا هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۹۰
ش
شکرالهی   هومان هیات علمی دانشکده مواد ۲۷۴۴
شهریاری    فرهاد هیات علمی دانشکده مواد ۲۶۹۰
شفیعی   محمد حسین هیات علمی دانشکده برق ۲۶۶۴
شاصادقی   مختار هیات علمی دانشکده برق ۲۷۴۷
شمسی نژاد   پیروز هیات علمی دانشکده IT ۲۸۰۸
ص
صالحی   محمدرضا هیات علمی دانشکده برق  
صفری نژادیان   بهروز هیات علمی دانشکده برق ۲۵۷۴
صمدی   صادق هیات علمی دانشکده برق ۲۶۲۴
صحرائیان   محمدصادق هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۶۵۹
ط
طباطبایی   پیلتن هیات علمی دانشکده مهندسی عمران ۲۸۰۷
طلاقت   محمد رضا هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۶۹۲
طالعی   آمنه هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۹۱۰
ع
عبیری جهرمی   ابراهیم هیات علمی دانشکده برق ۲۶۲۹
علی قنبری   نصرت اله هیات علمی دانشکده برق -
علیزاده   مرتضی هیات علمی دانشکده مواد ۲۵۵۰
عصایی   سید حسن هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۶۵
علوی   فرزاد هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۵۸۹
علی نژاد   اسماعیل هیات علمی دانشکده صنایع ۲۵۸۷
ف
فقیهی   محمدعلی هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۸۵۹
فخارزاده جهرمی   علیرضا هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۳
ک        
کشاورز   علیرضا هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۴۱
کشتگری   منیژه هیات علمی دانشکده IT ۲۸۰۷
کاظمی   کامران هیات علمی دانشکده برق ۲۷۹۲-۲۶۷۲
کاظمی   مرتضی هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۷۳۹
کریمی   محمد جواد هیات علمی دانشکده فیزیک ۲۸۵۸
کردرستمی   زهیر هیات علمی دانشکده برق ۲۹۰۳
کدیور   عرفان هیات علمی دانشکده فیزیک ۲۶۴۱
کرمی   عباس هیات علمی دانشکده مکانیک  
گ        
گیتی زاده   محسن هیات علمی دانشکده برق ۲۷۷۳
ل        
لطف آور   امیر هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۱۵
لشکری   علی هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۹۵
م        
مهدی پور   محمدجواد هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۲
مهندسی   محمد هیات علمی دانشکده برق ۲۶۷۰
ملکی سروستانی   حمیدرضا هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۴
مشرقی   علی هیات علمی دانشکده مواد ۲۶۱۶
محمدآقایی   دلارا هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۳۶
مهریار   رضا هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۶۰
محسنی   رضا هیات علمی دانشکده برق ۲۷۸۹
مردانه   محمد هیات علمی دانشکده برق ۲۷۹۱
ن        
ناطقی پور   زین العابدین انتظامات ۲۷۲۲
نیکنام   طاهر هیات علمی دانشکده برق ۲۵۷۳
نکوئی   عبدالرضا هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی ۲۷۲۵
نیک سرشت   امیر حسین هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۸۱۷
نجف قلی پور   محمد امیر هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۵۶
نزهت   نجمه هیات علمی دانشکده برق ۲۵۹۵
هـ        
هل فروش   محمد صادق هیات علمی دانشکده برق ۲۵۸۳
هادیانفرد   محمد علی هیات علمی دانشکده عمران ۲۸۹۴-۲۸۶۲
هنرآسا   غلامرضا هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۵۳۶-۲۸۳۵_۲۹۱۹
هاشمی   بهنام هیات علمی دانشکده علوم پایه ۲۶۵۵
ی