اسامی مدیران واحدها

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

سمت

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر محمد مهدی علویان مهر

ریاست دانشگاه

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر صدیقه جاهدی

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

۳۷۲۶۴۱۰۶

دکتر رضا خلیفه

معاون اداری و مالی

۳۷۳۵۳۵۰۰

دکتر اکبر رهیده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۷۳۵۳۵۱۰

دکتر سمانه حامدی

معاون دانشجوئی و فرهنگی

۳۷۲۶۹۲۹۱

دکتر جعفر روزگار

معاون پژوهش و فناوری

۳۷۳۵۴۵۲۵

دکتر سید حسن عصائی

مدیر امور طرحهای عمرانی

۳۷۳۵۳۵۱۱

دکتر اسماعیل حسام الدینی

رئیس کتابخانه مرکزی

۳۷۲۷۹۴۶۴

آقای سعید ریسمانچی

مدیر امور مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

آقای امین حاجی زاده

مدیر امور اداری

۳۷۳۵۳۵۱۰

آقای اصغر  اکبری

مدیر امور دانشجویی

۳۷۲۶۱۲۶۳

دکتر محمد جواد مهدی پور

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

۳۷۲۶۴۱۰۱

دکتر حسن پاکارزاده

مدیر امور فرهنگی

۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

دکتر کامران کاظمی

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

۳۷۳۵۴۵۲۴

مهندس محمدرضا محمدیانفر

رئیس اداره امور عمومی

۳۷۲۶۴۱۰۵

دکتر پیروز شمسی نژاد

رئیس مرکز رایانه