مناقصه امور تاسیسات دانشگاه

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه امور تاسیسات دانشگاه به متقاضیان واجد شرایط و مورد تائید اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شیراز ،می توانند جهت ثبت نام فرم پیوست را دریافت و پس از تکمیل به دبیرخانه دانشگاه صنعتی شیراز ارسال فرمایند.

فرم مشخصات شرکت متقاضی در مناقصه امور تاسیسات دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۵

0