سخرانی پرفسور کورنلیس روس از دانشگاه دلف هلند

سخرانی پرفسور کورنلیس روس از دانشگاه دلف هلند

عنوان سخنرانی :

A NEW LOOK at DUALITY via FENCHELS DUALITY THEOREM

زمان سخنرانی ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت:۱۱:۳۰ - ۱۰

محل برگزاری :سالن کنفرانس دانشکده برق

شرکت برای عموم آزاد است.

لینک صفحه شخصی

لینک اطلاعات علمی
 

0