زمان برگزاری مصاحبه متقاضیان استخدام در دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

زمان برگزاری مصاحبه متقاضیان استخدام در دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا به شرح زیر بوده و مدارک مورد نیاز که متقاضیان استخدام می بایست در روز مصاحبه راس ساعت ۹ صبح به همراه داشته باشند .

اطلاعیه

-روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱:  آقایان محمدرضا سجادی، امیر نورانی، بهروز فریدون نژد، عماد آزادی

- روز دوشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱: آقایان مهدی زینل پور، ایمان بهمن، مرتضی بیاتی

- روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۳: اقایان محمد رحمانیان، مهدی نوروزی

-روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۴: اقایان امید باوی، محمدرضا سبع پور، بیژن برزو

0