بازدید ریاست محترم دانشگاه از خوابگاه های دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه به همراه مسئولین اموردانشجویی و نماینده شورای صنفی از محیط خوابگاه ها بازدید نمودند و ضمن ملاقات با دانشجویان تمهیدات لازم جهت بهبود امکانات رفاهی و انجام تعمیرات  خوابگاه ها اتخاذ گردید.