رویداد کارآفرینی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری پارس