ارتقاء جناب آقای دکتر حسن پاکارزاده

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر  حسن پاکارزاده عضو  محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.