ارتقاء جناب آقای دکتر رضا جاویدان

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر  رضا جاویدان  عضو  محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.