مذاکره در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی در دانشگاه صنعتی شیراز

در راستای اجرای سیاست های استفاده از انرژی های پاک و اقتصاد مقاومتی، روز شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۰نمایندگان دو شرکت ایتالیایی و سوئدی از دانشگاه صنعتی شیراز بازدید نمودند و در این زمینه با ریاست و چند تن از متخصصین و اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه جلساتی برگزار نمودند.