ارتقاء جناب آقای دکتر رسول امینی

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر  رسول امینی عضو  محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.