ارتقاء جناب آقای دکتر هومان شکراللهی

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر هومان شکرالهی عضو  محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد ، به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.