برقراری غرفه نمونه گیری آزمایشات کامل خون جهت کارکنان و دانشجویان

به مدت دو روز با همکاری کادر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میر، نمونه گیری خون جهت آزمایشات درخواستی داوطلبان با تخفیف ۳۰ درصدی در دانشگاه برگزار گردید و با توجه به نقش سلامت محور مسأله، استقبال مناسبی از رویداد به عمل آمد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز