آزمایش غربالگری و بینایی سنجی

تست غربالگری اولیه بینایی سنجی برای کارکنان و دانشجویان دانشگاه اجرا گردید. در این برنامه ضمن تعیین شماره چشم و اهدای ژتون رایگان بینایی سنجی مجدد، مقدمات تهیه عینک با تخفیف از مرکز خصوصی طرف قرارداد صورت پذیرفت.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز