نتایج آزمون بسندگی زبان دانشجویان دکتری

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در آزمون بسندگی زبان می رساند، به منظور مشاهده نتایج به لینک زیر مراجعه نمائید.

لینک سایت