ذوب تومورهای سرطانی در تنوری از نانولوله‌های کربنی

محققان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در یک پژوهش آزمایشگاهی مشترک موفق شدند با به‌کارگیری هم‌زمان نانولوله‌های کربنی و لیزر، سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. این تحقیقات حاصل تلاش‌های مهندس محمدعلی بهنام- دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شیراز- دکتر فرزین امامی- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز- دکتر زهرا سبحانی و دکتر امیررضا دهقانیان- اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

http://news.nano.ir/1/59296