سخنرانی علمی دکتر اعرابی

جناب آقای دکتر اعرابی از اعضاء هیات علمی دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۱ سخنرانی علمی برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز ارائه نمودند.