اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنو ان:تحلیل سیستم و اسط ژنر اتور سنکرون آهنربای دائم به کمک اینورتر quasi-y-sourceدر کاربرد انرژی باد.

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد