آگهی پذیرش دانشجویان جدید الورود مقطع تحصیلات تکمیلی

فرآیند پذیرش و ثبت نام دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی قبولی مهرماه ۱۳۹۵، یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ بر روی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.

0