فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((بررسی مدل رشد بیماری اسکولیوز))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

خانم رویا وزیری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع "بررسی مدل رشد بیماری اسکولیوز با استفاده از روش عنصر متناهی و امکان مهار آن با استفاده از نظریه کنترل  "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی آقای دکتر علیرضا فخارزاده )دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه(  ، دفاع نمود.

اسکولیوز یک آسیب در ستون فقرات است که به صورت تغییر سه بعدی بیش از ۱۰ درجه در ستون فقرات همراه با چرخش مهره ها رخ می دهد. در حال حاضر تنها راه درمان موثر این بیماری انجام عمل جراحی است و تاثیر تنها راه درمان غیر جراحی آن یعنی استفاده از کمربند مورد تردید است.

در بخش اول این پایان نامه ضمن معرفی بیماری اسکولیوز و بررسی مدل ریاضی حرکت ستون فقرات، فرآیند رشد این بیماری در مورد مهره های اول تا ششم قسمت سینه با استفاده از روش عنصر متناهی خطی متشکل از المان های قاب دو گروهی شبیه سازی و سپس با بکارگیری روش نیو مارک،  فرآیند رشد بیماری در مورد شش مهره ذکر شده با استفاده از نرم افزار نشان داده شده است.

در بخش دوم پایان نامه مذکور به بررسی نحوه درمان این بیماری از طریق اعمال نیروهای خارجی بر ستون فقرات در قالب یک مسئله کنترل بهینه پرداخته شده که با حل آن مساله به کمک بیشینه نو پتریا گین ، امکان و نحوه درمان این بیماری در رسیدن به وضعیت نرمال ستون فقرات تشریح می گردد.

پیش از این نیز پایان نامه دیگری تحت عنوان "بررسی مدل ریاضی پنجابی برای حرکت ستون فقرات انسان با نگاه به امکان کارآیی نظریه کنترل مهار اسکولیوز" با راهنمایی دکتر فخارزاده انجام شده است.

دانشگاه صنعتی شیراز اولین نهاد علمی در کشور است که مهار رشد این بیماری را از طریق ریاضی و با کمک اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ویژه آقای دکتر محمدعلی عرفانی مورد مطالعه قرار داده است.

0