فعالیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در جهت رفع نیازهای جامعه(۲)

پایان نامه دانشجویی با موضوع ((تصمیم گیری های توأم مکان یابی و اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی))در دانشگاه صنعتی شیراز دفاع شد.

خانم خدیجه کشکولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز موضوع " تصمیم گیری های توأم مکان یابی و اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی "را برای پایان نامه خود انتخاب نموده و با راهنمایی( آقای دکتر حمیدرضا ملکی )دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه دفاع نمود.

این پایان نامه، مکان یابی پایگاه های اورژانس را در قالب یک مدل ریاضی بررسی می کند . این مدل ریاضی از نوع مدل برنامه ریزی اعداد صحیح است که  برای حل آن ، با توجه بهNP- سخت بودن از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

پیش از این نیز پایان نامه دیگری در همین زمینه با راهنمایی دکتر ملکی انجام شده است ضمن اینکه می توان از الگوی استفاده شده برای موارد دیگری نظیر اعزام نیروهای امداد در حوادث،آتش نشان ها و پلیس نیز بهره برد.

0